TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH

 

Hệ thống quan trắc chất lượng nước sạch là hệ thống giám sát chất lượng nước phục vụ sinh hoạt, ăn uống từ nhà máy cấp nước hoặc trên mạng lưới cấp nước nhằm quản lý chất lượng nước phục vụ sinh hoạt đạt tiêu chuẩn trước khi đến người dân, đồng thời hỗ trợ nhà máy cấp nước thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng nước cấp.

tìm hiểu thêm

TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC THẢI​

 

Theo quy định, hầu hết các ngành công nghiệp và các khu đô thị bắt buộc phải giám sát nghiêm ngặt chất lượng nước thải đầu ra. Điều này làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu về các trạm quan trắc tự động nước thải trong hơn 10 năm qua (từ năm 2009) và sẽ còn tăng ở các năm tiếp theo.

tìm hiểu thêm

TRẠM QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM

 

Quan trắc nước ngầm là việc đo lường về mực nước và chất lượng nước nằm bên dưới mặt đất từ vài mét, vài chục mét hoặc vài trăm mét. Làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách, kiểm soát ô nhiễm, quy hoạch sử dụng hợp lý và bảo vệ môi trường nước dưới đất. Giải pháp quan trắc môi trường nước ngầm được tích hợp toàn diện từ phần cứng đến phần mềm. 

tìm hiểu thêm