• THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS, HỆ THỐNG LPG

  THIẾT KẾ HỆ THỐNG GAS, HỆ THỐNG LPG

  Thiết kế chi tiết cho Hệ thống LPG phải tuân thủ theo TCVN 7441 : 2004 (Hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ – Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành). Hồ sơ thiết kế phải được cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy duyệt.

 • CYLINDER ATTACHMENTS

  CYLINDER ATTACHMENTS

  The cylinders are equipped with: Small and large capacity cylinders, type: 12kg – 12.5kg - 13kg - 39kg - 45kg and 48kg a brass valve, tag A, left-hand thread sealed by self-clamping gasket or a brass vale, tags B or C Anglo Saxon type pol, left-hand thread, sealed by a metal swage that screws into the valve.

 • VARIOUS ATTACHMENTS

  VARIOUS ATTACHMENTS

  VARIOUS ATTACHMENTS

 • Cylinders and their attachments 1

  Cylinders and their attachments 1

  The passage through the cylinder filling centre requires several safety and leak inspections.