• Công nghiệp hiện đại

    Công nghiệp hiện đại

    Để tạo ra đá khô với số lượng lớn, cần phải làm lạnh hơi. Đầu tiên, khí các-bô-níc hóa lỏng được tạo ra bằng cách nén khí các-bô-níc. Vì nhiệt độ của một chất tăng lên khi nó bị nén

  • Ứng dụng đá khô (Co2 rắn) Phần 2

    Ứng dụng đá khô (Co2 rắn) Phần 2

    Để tạo ra đá khô với số lượng lớn, cần phải làm lạnh hơi. Đầu tiên, khí các-bô-níc hóa lỏng được tạo ra bằng cách nén khí các-bô-níc. Vì nhiệt độ của một chất tăng lên khi nó bị nén