Tài liệu tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt Gas

Tổng hợp các tài liệu phục vụ cho thiết kế, thi công, lắp đặt trong ngành gas gồm LPG, CNG. LNG , bồn chứa , chai chứa
Thiết kế đường ống gas, đường ống LPG, khí hoá lỏng, CNG, LNG

Trạm Cấp LPG, CNG, LNG  bồn chứa, kho chứa gas, đường ống, khoảng cách an toàn PCCC
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm LPG
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm CNG
Tiêu chuẩn thiết kế lắp đặt trạm LNG
Nghị định về kinh doanh khí CNG
Nghị định về kinh doanh khí LPG
Nghị định về kinh doanh khí LNG

TCVN 6486- 2008 
TCVN 7441-2004
TCVN 11278- 2015 
TCVN 12984:2020
LNG calculation 
QCVN 10 -2012/BCT
QCVN 07-6-2016
QĐ 2785 BKHCN – LNG
LNG terminal
LNG Value Chain

Design and Construction of LNG Storage Tanks

Design, Operation & Safety Aspects of LNG Road Transportation and LNG satellite stations

Installation and equipment for liquefied natural gas – BS EN 1473:2021

 

TIÊU CHUẨN KHÍ LNG
Tài liệu bao gồm :

TCVN 8610:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Tính chất chung của LNG.
TCVN 8611:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế hệ thống trên bờ.
TCVN 8612:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thiết kế và thử nghiệm cần xuất/nhập.
TCVN 8613:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Quy trình giao nhận sản phẩm.
TCVN 8614:2010, Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) – Hệ thống thiết bị và lắp đặt – Thử nghiệm tính tương thích của các loại vòng đệm được thiết kế cho đấu nối bằng mặt bích trên đường ống LNG.
TCVN 8615-1:2010, Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 °C đến -165 °C – Phần 1: Quy định chung.
TCVN 8615-2:2010, Thiết kế, chế tạo tại công trình bể chứa bằng thép, hình trụ đứng, đáy phẳng dùng để chứa các loại khí hóa lỏng được làm lạnh ở nhiệt độ vận hành từ 0 °C đến -165 °C – Phần 2: Các bộ phận kim loại.
Nghị định 87-2018
Nghị định 136 -2020 về PCCC
Nghị định 25-2019 thay thế Nghị định 13 /2011 về công trình dầu khí trên đất liền
Understanding LNG and Natural gas option 

Fundamentals of Natural Gas Processing


One thought on “Tài liệu tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt Gas

  1. Pingback: TCVN 6486:2008 – Phúc Sang Minh (JPS)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *