• Khí CNG là gì ?

    Khí CNG là gì ?

    CNG (Compressed Natural Gas) là khí nén thiên nhiên được khai thác từ các mỏ khí tự nhiên hay là khí đồng hành trong quá trình khai thác dầu mỏ, qua thiết bị làm sạch để loại bỏ các tạp chất và các cấu tử nặng, vận chuyển bằng đường ống tới Nhà máy nén khí hay nén trực tiếp vào các tầu chở..

  • Nhiệt trị CNG, LPG

    Nhiệt trị CNG, LPG

    Nhiệt trị CNG, LPG và quy đồi các nhiên liệu

  • MMBTU là gì ?